Himmelbroen og den utsmykkede veggen

Kunstlærer Stephanie Nordrum har vært initiativtaker og primus motor for et stort kunstprosjekt ved Rudolf Steinerskolen i Oslo. Arbeidet involverte alle skolens elever og foregikk over en periode på seks år. Nå er prosjektet fullført, og det ferdige kunstverket gir et glimt inn i mange av de steiner­pedagogiske temaene og ideene som ligger til grunn for undervisningen og aktiviteten ved skolen.

På Rudolf Steinerskolen i Oslo ser man den staselige Himmelbroen straks man kommer inn på skolegården. Selve betongkonstruksjonen stod ferdig i 2012, en relativt høy betongvegg som vender ut mot skolegården. Denne store, grå flaten innbød til kreativitet, og etter hvert kom det mange gode ideer som alle gikk ut på å dekorere veggen for å gi den liv og særpreg. En grunntanke var dessuten at utsmykningen skulle gjennomføres som et fellesprosjekt der alle skolens elever, både små og store, fikk anledning til å delta.

Motiv

Hvordan skulle man uttrykke noe meningsfylt om skolens faglige og pedagogiske innhold gjennom en felles innsats, hvor alle elevene fra 2. til 10. klasse fikk mulighet til å bidra? Hvilket materiale ville være naturlig å anvende, og hvilke temaer kunne være aktuelle som utgangspunkt for utsmykningen? Målet var at den ferdig dekorerte veggen skulle harmonisere med omgivelsene og fremstå som et gjennomarbeidet og vakkert kunstverk. Konklusjonen ble at en matt og dempet overflate lett ville kunne passe inn i miljøet omkring, og materialvalget falt da på leire. Dessuten var det åpenbart at temaene som skulle fremstilles, måtte være knyttet til hovedfagsundervisningen og elevenes bearbeidelse av lærestoffet på de forskjellige klassetrinnene.

Materiale

Nå var det bare å gå i gang med den mer konkrete planleggingen. Leire av typen «Craft Crank» ble foretrukket fordi den tåler brenning ved høy temperatur og etter brenning fremstår med en noe varierende fargetone i overflaten. Dessuten er den enkel å bearbeide for elevene. Utgangspunktet for arbeidet ble leirfliser i tilnærmet A4-format som ble utformet ved hjelp av trerammer slik at alle flisene fikk samme størrelse og tykkelse og lett kunne formes av elevene selv. Før hver klasse begynte på arbeidet, samtalte klasselæreren og Stephanie om hvilke undervisningstema som kunne være aktuelle og egne seg til videre fordypelse gjennom et relieff­arbeid i leire. Deretter fikk elevene en grundig innføring i prosjektet og i hvilke emner de kunne velge mellom.

Modellering

I modelleringssalen arbeidet elevene enkeltvis eller i grupper med sitt eget motiv. De fleste klassene ble delt inn i grupper på fire til seks elever, og når hver gruppe hadde en passe mengde med ferdige fliser, kunne de begynne å utforme det motivet de ønsket å skape. Rammene for arbeidet var avtalt på forhånd, og de aktuelle motivene skulle omhandle nylig gjennomført hovedfagsstoff eller andre tema de hadde kjennskap til fra undervisningen. Men innenfor rammen hadde hver elev og hver gruppe stor frihet og mulighet til å individuelt prege arbeidet og resultatet.

De yngste elevene valgte seg gjerne en favorittbokstav som de modellerte på flisen. Ellers ble den krumme og den rette linje, speilformer og formtegningsmønstre valgt av mange. Motiver fra undervisningen i botanikk, zoologi, astronomi eller fra norrøn mytologi var aktuelle alternativer for de litt større elevene. En klasse valgte for eksempel å lage fuglemotiver, en annen arbeidet med nattehimmelen. Innenfor norrøn mytologi var Midgardsormen et motiv som krevde plass over flere fliser og var et ypperlig utgangspunkt for gruppesamarbeid. Her måtte alle innenfor gruppen sørge for tilpasning og sirlige overganger mellom flisene for å få motivet til å henge perfekt sammen og danne en helhet. Andre motiver var skriftformer fra ulike kulturer, blindeskrift, greske border og mønstre. Elever i ungdomstrinnet eksperimenterte gjerne med å trykke forskjellige blader ned i leiren slik at de dannet tydelige avtrykk og vakre relieffer etter fjerning.

Håndverk

Å lage leirfliser fra grunnen av gir en innsikt i ulike håndverksteknikker, og vi måtte ta hensyn til at flisene skulle monteres ute i vær og vind og i skuddlinjen for skolegårdens ballspill. Det var mange avveininger som måtte gjøres for å finne riktig tykkelse, hvor spisse og tynne former og uthevninger kunne være, og hvor dypt man kunne prege uten å miste flisens festeevne. Hver flis skulle også passe sammen med flisene rundt, så sidekantene var det viktig å få rette. Når en klasse eller gruppe anså seg ferdig med sine arbeider, måtte de gå nøye over hele verket for å forsikre seg om at det ikke fantes små hulrom eller hull hvor vannet kunne trenge inn og senere fryse til is. Hele prosessen med produksjon av flisen og relieffbehandlingen krevde i tid ca. to hovedfagsøkter for hver gruppe.

Det var et mål at elevene lett kunne kjenne igjen de ferdig monterte flisene, og den videre behandlingen av dem ble derfor gjort på en skånsom måte. Det ble først benyttet «biscuit»-brenning ved 1000˚C, og deretter brenning nummer to ved 1260˚C. En egenskap ved Craft Crank er at den på områder det arbeides mye med, får en mørkere valør ved brenning, noe som gir fine nyanser i overflaten på hver flis. Mellom brenningene ble det foretatt oksydbehandling og noen steder forsiktig fargelegging som resulterte i en meget svak og dempet fargesetting på deler av motivet, men bare slik at det ga liv og forsiktige tilleggsnyanser. Arbeidet har en høy kvalitet både håndverksmessig og estetisk.

Montering

Etter hvert som flisene ble ferdige, ble de montert på veggen av skolens dyktige håndverker og altmuligmann, Grzegorz Puc. Nye fliser kom opp hver sommer, så nye motiv møtte elevene ved skolestart hvert år. Vi så at stadig flere elever oppsøkte veggen og med stolthet kunne peke ut sitt eget og andres arbeid. Hele prosessen opplevdes imidlertid for langsom for spente og utålmodige elever, og Stephanie ble stadig møtt av forventningsfulle barn som fortsatt savnet sine egne, små kunstverk og lurte på hvor lenge de måtte vente. Høsten 2019 stod hele veggen ferdig etter seks års arbeid og teller hele 510 fliser!

Varige arbeider

I kunst- og håndverksfagene er synliggjøringen av det ferdige arbeidet en sentral del av læringsprosessen som helhet. Det er gjennom denne synliggjøringen at vi kan bedømme vårt eget arbeid og oppleve fellesskap og tilhørighet. Det at elevene gjennom himmelbro-prosjektet har vært med på å gi skolegården dette varige, estetiske uttrykket, skaper hos dem en følelse av stolthet og eierskap til skolen. Den flisbelagte himmelbroveggen blir nå stående som et vakkert monument over det arbeidet som gjøres i klassene fra 2. til og med 10. trinn! Alle elever som har gått her, og alle elever som kommer hit i fremtiden, vil kunne kjenne igjen elementer fra sin skoletid i denne veggen. Prosjektet har vært spennende og ganske utfordrende, men vi fikk det til sammen!

Foto innledning: Freddy Wike. Foto i artikkel: Lavasir Nordrum

Turid Oftedahl

Lærer på Rudolf Steinerskolen i Oslo.