Naturfag – det har vi på det lokale gymnasium

Freja Skolen havde i en årrække haft vanskeligheder ved at rekruttere og fastholde kvalificerede lærere til at undervise i naturfag for vores ældste klasser. Vi måtte tænke i nye baner for at sikre et højt fagligt niveau, og det førte til et helt nyt samarbejde med vores lokale gymnasium – Høng Gymnasium & HF.

Begyndelsen på samarbejdet

Da endnu en naturfagslærer i efteråret 2018 tog afsked med Freja Skolen, besluttede bestyrelsen og jeg, at der skulle tænkes i helt andre baner for at komme op med en stabil og kvalificeret løsning, hvor vi samtidig kunne sikre os et kendskab til skolens læringsteoretiske ståsted og underliggende menneskesyn.

Inden da havde vi etableret et samarbejde med Høng Gymnasium & HF og havde også til­rettelagt et brobygningsforløb for vores 8.–9. klasse.

Efter samtaler med den daværende rektor, Mads Lyngby Skrubbeltrang, stod det hurtigt klart, at en oplagt løsning var, at hele 8.–9. klasses naturfagsundervisning (biologi, matematik, fysik og kemi) i resten af skoleåret skulle varetages af gymnasiet – i tæt samarbejde med Freja Skolen. Vi kunne se, at vi på flere områder delte værdifællesskab, og at det var muligt at rekruttere kvalificerede lærerkræfter med lyst til at undervise vores elever.

I begyndelsen var undervisningen fordelt på to eftermiddage, men denne struktur fungerede ikke optimalt. Al undervisning blev i stedet samlet om fredagen, hvor klassen mødte direkte ind på gymnasiet kl. 8.10 til deres seks lektioner. Denne model viste sig at være optimal for eleverne, og vi har derfor fortsat med den.

Undervisningen og løbende evaluering

Lærerne, som underviser eleverne, vælger selv at arbejde med denne aldersgruppe. Klasserne er både blevet undervist af årsvikarer og fastansatte lærere, og har gennem løbende evalueringer af undervisningen givet udtryk for stor tilfredshed med lærernes faglighed og evne til at motivere.

Det er aftalt med Høng Gymnasium & HF, at vi i vores løbende dialog er opmærksomme på timetallet i forhold til det faglige udbytte – og at det kan sættes op, hvis det viser sig at være nødvendigt. Indtil videre har de to ting imidlertid vist sig at harmonere fint.

Eleverne har naturligvis skullet vænne sig til et nyt skolemiljø og til den digitale platform Lectio, hvor al information vedrørende skemaer, lektier, vikarer m.m. bliver skrevet ud, og hvor opgaver bliver afleveret. Freja Skolen har ikke en overskole, og eleverne vil efter 9. klasse under alle omstændigheder møde nye undervisningsformer. Eleverne har da også givet udtryk for, at det er godt at opleve et miljøskifte. Og den digitale platforms muligheder og udfordringer har de hurtigt vænnet sig til.

Interview med Sabine Strauss

Siden efteråret 2018 har Sabine undervist elever fra Freja Skolen. Sabine er 37 år, og har en kandidatgrad i biokemi fra Heidelberg Universitet i Tyskland. Sabine har i nogle år arbejdet som forsker i Tyskland og Sverige, hvorefter hun kom til Danmark – og siden 2017 har hun undervist på Høng Gymnasium & HF. Sabine underviser 8.–9. klasse i biologi, fysik og kemi.

Hvordan oplever du elevernes engagement i timerne?

Jeg oplever eleverne fra Freja Skolen som meget nysgerrige og motiverede unge mennesker. De er elever, som er åbne for forskellige læringstilbud i form af praktiske undersøgelser, diskussioner og stillingtagen, oplæg og fremstilling af forskellige produkter som modeller, posters eller præsentationer.

Hvordan tilrettelægger du din undervisning?

Undervisningen fungerer bedst, når læringsmålene kan samles omkring spørgsmål og emner, der ligger indenfor elevernes egen erfaringsrækkevidde. Altså enten erfaringer, som de har gjort sig, eller som de kommer til at gøre sig. For eksempel har vi i sidste skoleår arbejdet med sundhed (både fysisk og psykisk), hvor vi tog udgangspunkt i elevernes egne definitioner af »sundhed«. Eleverne arbejdede med blandt andet blodkredsløb, lunger osv. – og skulle derefter udarbejde en rygestopkampagne. Lignende har vi lavet med et skovemne, og vi havde i 9. klasse en debat om genmodificering af mennesker.

Hvordan oplever du elevernes tilgang til læring?

Jeg mærker tydeligt meget engageret elever, som har en klar forståelse af deres samspil med omgivelserne, og hvordan dette kan bidrage til forståelse – og dermed læring. Jeg oplever, at eleverne lærer for at begive sig ud i verden. Det er vigtigt for dem, og mig som underviser, at de både blive dannet og uddannet.

Har din erfaring med at undervise eleverne bevirket en refleksion over, hvordan undervisning kan tilrettelægges og i praksis udføres, så det styrker elevernes læring – og lyst til at lære mere?

Det er en refleksion som står centralt i mit arbejde som lærer, både for Freja Skolens elever og for gymnasieleverne. Det er ydermere en fordel at arbejde med mindre grupper af elever (14 elever i 8.-9. klasse), så jeg kan tage udgangspunkt i de enkelte elevers læringsstile og faglige forudsætninger.

Elev interviews med Sebastian og Andy

Sebastian og Andy går i 9. klasse, og har fulgt undervisningen på Høng Gymnasium & HF siden august 2019.

Hvordan oplever I undervisningen?

Den var meget intensiv i starten. Der var meget vi skulle vænne os til, både i undervisningen og i det at være på gymnasiet, så det tog et par måneder. Lærerne er gode til at hjælpe os, og gode til at forklare tingene på mange måder, så vi alle sammen forstår stoffet, som kan være ret svært. De har en optimistisk måde at få os med på, og vil gerne have, at vi lærer så meget som muligt. Vi får meget ud af undervisningen. Det er vigtigt, at vi får lavet lektierne samme dag, da der ellers går en uge, så vi plejer at sidde sammen fredag eftermiddag. Det fungerer rigtig godt for os.

Har I nogen kontakt med gymnasieeleverne?

Nej, det har vi ikke rigtigt. I starten kiggede de lidt mærkeligt på os, men det er blevet bedre med tiden, og der er da også nogle fra klassen som taler lidt med dem. Vi tror, at det lidt er en aldersting, og fordi det er deres gymnasium, hvor vi er »på besøg«. Men, det er lidt sjovt, for de er jo ikke meget ældre end os. Når vi er på gymnasiet, er vi meget sammen som klasse – og meget fokuseret på selve undervisningen.

Hvordan har I det med, at undervisningen ligger om fredagen?

Det er rigtig rart. Det passer godt, at vi har fire sammenhængende dage på Freja Skolen – og afslutter ude på Høng. Så er vi klar til at gå på weekend!

Kan I anbefale en sådan undervisning til andre steinerelever?

Ja, helt klart! Især hvis du også selv er villig til at samarbejde med læreren – og også lader dig presse, får du rigtig meget ud af undervisningen.

Kemi på Høng Gymnasium Fotos: Freja Skolen

Gisela Hildegard Lecaros-Lund

Skoleleder for Freja Skolen, Midtsjælland, og studerende på Master i læreprocesser med specialisering i pædagogisk ledelse, AAU.