Vi dokumenterer evnen til kreativ tænkning

De engelske, finske, norske og danske forbund af Steinerskoler arbejder sammen i et treårigt EUprojekt om udvikling og anerkendelse af færdigheder i kreativ tænkning

Vores almindelige uddannelsessystem er bygget op om alt det, der er målbart, og det vi i øjeblikket interesserer os for at måle. Mange elever tilegner sig imidlertid færdigheder, der ikke bliver hverken målt eller dokumenteret – det gælder blandt andet evnen til at tænke kreativt. Dette skal det internationale EUprojekt Acknowledging Creative Thinking Skills lave om på.

En lille halv million Euro

Både arbejdsgivere og de videregående uddannelsesinstitutioner efterspørger i stadig højere grad den selvstændighed og de innovationsmuligheder, som evnen til kreativ tænkning giver. Dertil kommer, at nogle elever har deres kernekompetencer netop indenfor dette område, og at det er udfordringer på netop dette område, der fastholder dem i uddannelsessystemet. Dette er efterhånden bredt anerkendt og medførte i efteråret 2015 at de engelske, finske, norske og danske forbund af Steinerskoler fik 423.351 Euro fra Erasmus+ til det treårige projekt ACTS – Acknowledging Creative Thinking Skills.

Projektets mål er, med udgangspunkt i de fire landes Waldorflæreplaner at undersøge og dokumentere, hvorledes man i en læreplan for de videregående trin – dansk 9. og norsk 10. klasse og 1. –3. videregående – kan understøtte udviklingen af evnen til at tænke kreativt og videre at fastlægge kriterierne for et diplom, der dokumenterer disse færdigheder. Diplomet skal anerkendes statsligt og gøres tilgængelige for andre typer af ungdomsuddannelser, der ønsker at deres elever får certificeret deres evner til kreativ tænkning.

Et tredelt projekt

Projektet er tredelt, og første del er allerede i gang. Fra d. 31. oktober til d. 6. november 2015 mødtes 12 lærere fra de videregående trin fra hver af de fire lande i Danmark på Vidarskolen i Gentofte. Her arbejdede de både i faggrupper og på tværs af fagene på at nå frem til en fælles beskrivelse af, hvordan den kreative tænkning kan understøttes i læreplanen og finde eksempler på best practice. Dette arbejde fortsætter, når de samme knap 50 lærere mødes igen en uge i februar i Helsinki, i juni i Oslo og i oktober i England. Udover gruppearbejdet er ugerne præget af indspark fra forskere og andre relevante oplægsholdere, der kan inspirere til, at også de tilstedeværende lærere tænker kreativt og ud af boksen.

Ud fra den viden, der opbygges i første del, vil fire undervisere fra hvert af de 4 lande i projektets andet år deltage i 3 kurser af en uges varighed, for at blive klædt på til at kunne afholde efteruddannelseskurser for lærere og andre interesserede i den viden, der er blevet opsamlet i løbet af første del.

Projektets sidste år vil blive benyttet til færdig­udvikling og statslig anerkendelse af det udvik­lede diplom samt til at afholde konferencer i de fire involverede lande om betydningen af evnen til kreativ tænkning. Både arbejdet med læreplaner og best practice, efteruddannelsesforløbene og selve udviklingen af det diplom, der gerne skal ende med at blive anerkendt ikke blot i de involverede lande, men i EU som helhed, ledes af det engelske Cross Field Institute, der har specialiseret sig i at udvikle, kvalitetssikre og certificere uddannelsesmoduler med en holistisk tilgang til læring, og har et stort kendskab til Steinerskolepædagogikken.

Rektor for RUC Hanne Leth Andersen forklarer hvorfor kreativ og kritisk tænkning er vigtig for nye studerende, men desværre ofte ikke prioriteret.

Charlotte von Bülow fra Crossfield Institute forklarer, vejen til godkendelse af diplomet for kreativ tænkning.

Intensivt gruppearbejde.

Oplæg – her lyttes

Randi Pisani

Sammenslutningen af frie Rudolf Steinerskoler i Danmark