Berit Johanne Kjøde

Klasselærer ved steinerskolen i Asker. BFA med spesialisering i tegning (ECIAD, Vancouver), prosjektleder og pedagog fra Steinerhøyskolen.

Astronomi

8. trinn ved steinerskulen er året for dei store oppdagingar og ekspedisjonar. Mennesket sitt handlingsrom vert utvida og verda skal erobrast i sin heilskap(Steinerskoleforbundet, 2014). Astronomi, som del av naturfagundervisninga på barnetrinnet, har til no hatt sitt utgangspunkt i fenomena slik dei kunne observerast frå landjorda. Sola sine rørsler, flo og fjære og månefasane er blitt erfart med sansane.